Opis warsztatów

 

Organizacja profilaktyki szkolnej poprzez jej integrację z edukacją (prowadzący: Timothy Lewis, University of Missouri (USA), Missouri Schoolwide Positive Behavior Support; Mark Weist, University of South Carolina (USA), School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE) - z tłumaczeniem)

  • W USA wciąż wzrasta świadomość, że działania na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia profilaktycznego w utrzymaniu lub przywróceniu zdrowego funkcjonowania prowadzone przez tradycyjne placówki na ogół nie są skuteczne. To pobudza ruch w kierunku działań na rzecz systematycznej profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego młodych ludzi "tam, gdzie są", czyli w szkołach. W warsztacie rozwiniemy przedstawioną we wprowadzającej prezentacji strategię pozytywnych interwencji behawioralnych i budowania wsparcia (PBIS). Jest to technika pracy o wysokiej skuteczności, dopasowana do trzech poziomów zapotrzebowania na działanie (MTSS), czyli: promocji zdrowia / zapobiegania na poziomie 1, wczesnej interwencji na poziomie 2 i zaawansowanej interwencji na poziomie 3. Przedyskutujemy kluczowe właściwości skutecznych szkolnych programów profilaktyki i wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (SMH). Przedstawimy sprawdzone podejścia i narzędzia interwencji w szkołach i społecznościach szkolnych na każdym poziomie profilaktyki, pokażemy sposób zorganizowania i wspierania pracy zespołu zajmującego się integracją społeczności wokół potrzeb profilaktycznych szkoły. Szczególny nacisk zostanie położony na skuteczne sposoby, dzięki którym szkolni specjaliści i liderzy mogą współpracować, aby zwiększyć efektywność profilaktyki i promocji zdrowia, zmniejszyć problemy edukacyjne oraz poprawić funkcjonowanie społeczne, zdrowotne, emocjonalne i behawioralne zagrożonych uczniów, a także utrwalić wypracowane rezultaty.

 

Narzędzia diagnozowania potrzeb profilaktycznych i ich zastosowanie do oceny potrzeb profilaktycznych szkoły i ewaluacji szkolnych programów promocji zdrowia psychicznego i działań profilaktycznych szkoły (prowadzący: Robert Porzak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

  • Zadaniem szkoły jest dobre wychowane i skuteczne chronienie przed czynnikami ryzyka, tak zewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Ustawa – Prawo oświatowe nakłada na szkołę obowiązek przygotowania diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, aby następnie skierować do uczniów, nauczycieli i rodziców adekwatne działania, które pozwolą trafnie zapobiegać problemom szkolnym. Wiedza, jakie działania należy kierować do kogo w danej klasie, jak powinny być intensywnie i jakie rezultaty daje ich wdrożenie w formie określonego programu profilaktycznego, jest podstawą skutecznego planowania działań profilaktycznych szkoły. W trakcie warsztatu omówimy metody i narzędzia diagnozy potrzeb szkolnych w zakresie profilaktyki i sposób ich wykorzystania oraz odniesienia do danych ogólnopolskich w celu przygotowania wymaganych ustawowo badań. Omówimy też i przećwiczymy na przykładzie zasady i narzędzia prowadzenia ewaluacji profilaktyki szkolnej.

 

Wychowanie oparte na sercu (The Nurtured Heart Approach®) - narzędzia dla szkolnych psychologów, pedagogów i nauczycieli do wspomagania dzieci ze zdiagnozowanym ADHD, zachowaniami opozycyjnymi, zaburzeniami więzi i innymi trudnościami behawioralnymi, emocjami i lękami (prowadząca: Sally Baas, Concordia University, St. Paul, (USA), Past-President of The National Association of School Psychologists, NASP - z tłumaczeniem)

  • Dzieci doświadczają czasami traum, kryzysów, niepewności i niepokoju w swoich środowiskach lub domach. Warsztat przedstawia sposób odbudowy i rozwoju zasobów wewnętrznych zmieniający negatywne zachowania i wspomagający pozytywne poprzez proces pozytywnej zmiany zachowania. Wychowanie oparte na miłości opiera się na psychologii pozytywnej w budowaniu emocjonalnego zaangażowania i pozytywnych relacji, dając dorosłym i dzieciom narzędzia do zmiany każdej sytuacji. Uczestnicy poznają podstawowe założenia metody Nurtured Heart Approach®. Zostaną przedstawione trzy kluczowe techniki podejścia Nurtured Heart Approach® oraz narracje pomagające dziecku przywoływać i wspierać te techniki w prawdziwym życiu zarówno w domu, jak i w otoczeniu edukacyjnym. Uczestnicy poznają też naukowe podstawy metody Wychowania opartego na sercu oparte na badaniach psychologii pozytywnej jej skuteczność działania potwierdzoną dowodami naukowymi zarówno w środowisku rodziców, jak i w szkole.

 

Kluczowy warunek skuteczności profilaktyki - budowanie środowiskowego i społeczno-kulturowego wsparcia (prowadzący: Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)

  • Zachowania ryzykowne stały się w XX wieku wyzwaniem globalnym dla zdrowia ludzkości  jako pierwotny czynnik ryzyka przedwczesnej utraty zdrowia i życia. Najlepiej to widać na podstawie epidemii nowotworów i chorób układu krążenia wysoce zależnych od stylu życia. Nadaje to profilaktyce większe znaczenie. Jednocześnie kwestionuje się skuteczność profilaktyki szkolnej. Badania wskazują na kluczowe znaczenie systemu środowiskowego wsparcia dla działań profilaktycznych. Decydujące są postawy rodziców i nauczycieli, ale też całej społeczności w zakresie norm dotyczących zachowań ryzykownych. Zachowania, które nie mają statusu normatywnego udaje się modyfikować. W jaki sposób środowisko społeczno-kulturowe określa potencjał profilaktyki? Czy i jak można środowiskowo obniżać ryzyko, a wzmacniać ochronę? Jaki jest kierunek współczesnych przemian społeczno – kulturowych z punktu widzenia celów promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej?

 

Strategie i narzędzia angażowania rodziców, przedstawicieli instytucji i środowisk lokalnych w promocję zdrowia i profilaktykę szkolną (prowadzący: Joanne Cashman, Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA) - z tłumaczeniem)

  • Czy pedagog lub psycholog szkolny odpowiada za całą profilaktykę? Czyim zadaniem jest troska o profilaktykę i zdrowie psychiczne w szkole? Mamy doskonałe badania i zaangażowanych realizatorów profilaktyki, a nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli. Co powoduje rozdźwięk między teorią, a jej wdrożeniem w praktyce? Jak możemy zmienić sytuację na lepszą? Wiemy, że realizacja profilaktyki i działań na rzecz zdrowia psychicznego w szkołach wymaga przekraczania wielu granic. W warsztacie omówiona zostanie metodyka i sposób wdrażania elastycznych podejść do wspierania szkolnej profilaktyki i budowania zdrowia psychicznego. W ciągu 15 lat naszej pracy wsparłyśmy 50 dużych i wiele małych organizacji w zorganizowaniu się tak, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom w ramach Partnerstwa IDEA NASDSE. Doświadczenia członków Partnerstwa ukazały potrzebę i rolę ​​skupienia się na osobowej, ludzkiej stronie zmiany codziennej praktyki. Omówimy wykorzystaną w tym procesie metodę Przewodzenia przez przekonywanie (Leading by Convening - LbC). Jest to technika autentycznego angażowania uczestników społeczności, opracowana przez wszystkie strony Partnerstwa i zawierająca narzędzia, które są gotowe do użycia w codziennej pracy.

 

Wdrażanie skutecznych narzędzi profilaktyki cyberbullyingu (prowadzący: Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  • Przemoc rówieśnicza zarówno tradycyjna jak i elektroniczna (cyberprzemoc) są zjawiskami społecznymi, które przynoszą bardzo poważne skutki w obszarze zdrowia psychicznego wszystkich zaangażowanych osób (ofiar, sprawców, świadków). Jednocześnie wpływają na cały klimat społeczny instytucji edukacyjnych. Chociaż w Polsce zrealizowano sporo badań diagnostycznych wskazujących na wysokie wskaźniki rozpowszechnienia tych zjawisk, to skutecznych programów profilaktycznych w tym obszarze jest niewiele. Te które są bazują głównie na dość nieskutecznej strategii informacyjnej. Podczas warsztatu przyjrzymy się rozwiązaniom o innym charakterze, przekładającym się bezpośrednio na doświadczenia i relacje uczniów oraz metodyce ich skutecznego wdrażania.

 

Animowanie skutecznej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych (prowadzący: Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

  •  W szkolnej profilaktyce uzależnień często wykorzystuje się strategie informacyjne. Towarzyszy temu przekonanie, że jeśli młodzi ludzie będą znali skutki używania substancji psychoaktywnych, to ta wiedza uchroni ich przed używaniem tych substancji i szkodami. Wyniki wielu badań ewaluacyjnych wskazują jednak na niską skuteczność profilaktyki opartej na przekazywaniu informacji (wykłady, filmy itp.). W wielu szkolnych programach edukacyjnych, mimo wzrostu wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem substancji, nie osiągnięto zmiany samych zachowań młodych ludzi. Tę rozbieżność między prawidłową wiedzą a nieprawidłowym zachowaniem nazwano „dramatem podejścia poznawczego”.  W czasie warsztatu przedyskutowane zostaną mechanizmy i warunki zwiększania skuteczności szkolnej profilaktyki uzależnień.

 

Wspieranie dobrostanu psychicznego, emocjonalnego i fizycznego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia: Podejmowanie wyzwania (prowadzący: Joyce K. Sebian, kieruje projektami w zakresie zdrowia publicznego na poziomie ogólnokrajowym (USA), Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA) - z tłumaczeniem)

  • Warsztat będzie dotyczył roli szkół w promowaniu dobrostanu emocjonalnego, psychicznego i behawioralnego uczniów w kontekście zdrowia publicznego. Zostaną omówione krajowe i lokalne modele pracy ukierunkowanej na wdrożenie wysokiej jakości kompleksowych szkolnych systemów zdrowia psychicznego i badań ich wpływu na naukę i sukces w szkole i życiu. Omówimy kluczowe przesłania do dyskusji w lokalnych szkołach i społecznościach, pomagające zwiększyć tempo i jakość tych działań. W trakcie warsztatu zapraszam uczestników do dyskusji na temat tego, w jaki sposób mogą zastosować oparte na dowodach strategie i praktyki profilaktyczne w swoich własnych środowiskach, aby: 1) promować społeczno / emocjonalne uczenie się, 2) wspierać zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie i 3) poprawiać wyniki edukacyjne. W drugiej części sesji grupa zapozna się z elementami treningu uważności (mindfulness) i tym, jak można je zastosować w środowisku szkolnym w celu zmniejszania stresu i dbania o własne zdrowie. Uczestnicy uzyskają informacje możliwe do wykorzystania w codziennej praktyce szkolnej i społecznej. Zastanowimy się też, w jaki sposób możemy zachęcić inne osoby w środowisku do stosowania tych i innych strategii profilaktyki.

 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.