Drugi panel ekspercki - on-line 15.12.2016

Drugie spotkanie ekspertów projektowych miało zasadniczo na celu doprecyzowanie przedmiotu diagnozy w obrębie założonych obszarów, wybór metod i narzędzi oraz uzgodnienie kwestii organizacyjnych badań.

Punktem wyjścia do podjętej przez ekspertów dyskusji była opracowana przez prof. Jacka Pyżalskiego i uzupełniona o komentarze prof. Krzysztofa Ostaszewskiego i dr Roberta Porzaka koncepcja badania i narzędzi.

W spotkaniu on-line wzięli udział: prof. Jacek Pyżalski, prof. Krzysztof Ostaszewski, dr Jakub Kołodziejczyk, prof. Antoni Jeżowski, dr Tomasz Kowalewicz, dr Robert Porzak, dr Wiesław Poleszak i dr Grzegorz Kata.

Rekomendacje

Na podstawie dyskusji ekspertów oraz opracowanych materiałów sformułowano rekomendacje etapowe dotyczące projektowanej diagnozy sytuacji profilaktyki w szkołach. Rekomendacje to dotyczą zwłaszcza zmiennych objętych badaniem, procedury i metodologii badań.

• Diagnoza sytuacji oddziaływań profilaktycznych powinna mieć charakter wieloaspektowy i obejmować zmienne dotyczące: klimatu szkoły, jakości wdrażania działań profilaktycznych, oceny jakości realizowanych w szkole działań, zapotrzebowania dzieci i młodzieży na profilaktykę, cech stanowiących korelaty i predykatory zachowań ryzykownych. Innym obszarem badań są uwarunkowania społeczne, kulturowe, ekonomiczne i prawne działań profilaktycznych.

• Badanie zmiennych towarzyszących, korelatów i predykatorów zachowań ryzykownych (postaw, opinii, cech) pozwoli m.in. na ocenę pożądanych efektów działań profilaktycznych. Zmienne te będą mierzone oddzielnymi kwestionariuszami.

• Badanie opinii uczniów o jakości profilaktyki szkolnej to propozycja rozszerzająca zaplanowane obszary badań. Zalecaną formą badania tych opinii są badania jakościowe, wywiady fokusowe lub dyferencjały semantyczne.

• W ramach działań poprzedzających pierwszą turę badań realizowana jest ocena szkolnych programów profilaktyki. Dane z tych analiz będą stanowiły kryteria przy wyborze środowisk do badań. Pozwoli to na objęcie diagnozą szerokiego zakresu zróżnicowanych działań profilaktycznych.

• Wstępne analizy szkolnych programów profilaktyki obejmują równoległą analizę innych dokumentów szkolnych, m.in. statutu szkoły. Informacje dotyczące treści celów, zadań wymienionych w statucie i odniesienia do nich w szkolnym programie profilaktyki to element badania uwarunkowań administracyjnych i organizacyjnych. Dane te posłużą również do analizy relacji zapisów w statucie do aktualnych regulacji prawnych.

• Jakość wdrażania i realizacji działań profilaktycznych powinna być sprawdzona w ramach badań podłużnych w oparciu o wskaźniki badające proces zmian.

• Sugerowanym sposobem badania uczniów nauczania początkowego z klas 1-3 szkół podstawowych są kwestionariusza obserwacji.

• Badanie uwarunkowań ekonomicznych wymaga opracowania od podstaw stosownych narzędzi i metodologii badań. Rezultaty analiz w tym obszarze będą przybliżeniem stanu faktycznego. Wynika to z dużej różnorodności możliwych źródeł finansowania profilaktyki, z których każde obejmuje równolegle inne rodzaje wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin.

• W ramach diagnozy uwarunkowań organizacyjnych istotnym obszarem analiz jest związek między zarządzeniem dyrektora szkoły a takimi zmiennymi jak: klimat szkolny, inicjowanie i organizacja działań profilaktycznych, poziomem zaangażowania dyrekcji i nauczycieli w te działania.

• Badając skuteczność działań profilaktycznych należy przyjąć klarowne kryteria klasyfikacji programów profilaktycznych, które pozwolą odróżnić np. programy z bazy rekomendowanych od prowadzonych przez specjalistów spoza szkoły, od tych które są prowadzone przez specjalistów ze środowiska szkolnego.

• Należy wprowadzić rozgraniczenie między zaproponowanym do diagnozy klimatem szkoły a uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi działań profilaktycznych. Wymiary diagnozujące klimat szkolny powinny być ponadto niezależne od obszaru zachowań ryzykownych. Do klimatu szkoły włącza się: wsparcie ukazywane uczniom przez nauczycieli, zaangażowanie w naukę i aspiracje uczniów, stopień w jakim uczniowie są angażowani w podejmowanie decyzji w szkole w sprawach istotnych dla społeczności uczniowskiej, poczucie bezpieczeństwa w szkole.

• Kluczową zmienną dotyczącą klimatu szkoły jest jakość relacji w grupie uczniowskiej, między uczniami i nauczycielami oraz w grupie nauczycieli. Poziom wspólnoty w środowisku szkolnym wiąże się silnie z jakością relacji osobowych utrzymywanych przez uczniów, które z kolei przekładają się na tendencję do zachowań ryzykownych. W diagnozie środowisk szkolnych należy uwzględnić ocenę relacji jako element klimatu szkoły.

 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.