Dr hab. Krzysztof Ostaszewski – badacz i profilaktyk. Jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i długoletnim kierownikiem Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”. Zajmuje się zachowaniami ryzykownymi młodzieży oraz promocją zdrowia psychicznego. Współautor polskiej adaptacji programów profilaktycznych pn. „Domowi Detektywi” oraz „Fantastyczne Możliwości”. Autor lub współautor ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Stypendysta Fogarty International Substance Abuse Research Training Program realizowanego w latach 2003-2004 na Uniwersytecie Michigan (USA). Ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Redaktor naukowy czasopisma Remedium.

 

Dr hab. Jacek Pyżalski– profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są zagadnieniami tradycyjnymi i nowymi (np cyberprzemoc) . W latach 2008-2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy (COST IS801), członek konsorcjum naukowego IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży. Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Więcej informacji na www.jacekpyzalski.pl

 

Dr hab. Antoni Józef Jeżowski – jest doktorem nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Ma ukończone podyplomowe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Był współzałożycielem miesięcznika kadry kierowniczej oświaty „Dyrektor Szkoły”, z którym nadal współpracuje. Jest autorem ponad 300 publikacji, recenzji i ekspertyz związanych z finansami publicznymi, finansowaniem zadań oświatowych, wykorzystaniem instrumentów prawnych w zarządzaniu szkołą oraz ekonomiką edukacji, w tym ponad 20 książek. Jest współautorem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Prowadzi także zajęcia na wielu uczelniach na podyplomowych studiach zarządzania placówkami oświatowymi. Wpisany na listę European Expert Network on Economics of Education.

 
 

Dr Jakub Kołodziejczyk – magister psychologii, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze związane są z przywództwem i zarządzaniem instytucjami edukacyjnymi w szczególności z organizowaniem procesu edukacyjnego i wychowawczego oraz jego wpływem na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. Aktualnie prowadzi badania nad związkiem przywództwa sprawowanego dyrektorów szkół a bezpieczeństwem uczniów w szkole, w szczególności występowaniem zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej. W dorobku posiada ponad 60 publikacji w monografiach i czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.

 
 

Dr Wiesław Poleszak – psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie; trener Instytutu Konsultantów Europejskich i Ośrodka Rozwoju Człowieka Fundacji „Masz Szansę”; wykładowca i trener w ramach studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień (UMCS, UKSW, SWPS). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji wychowawczej oraz w zakresie wsparcia psychologicznego w środowisku szkolnym i studenckim. Autor koncepcji i realizator Akademickiego Centrum Wsparcia UMCS i Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego WSEI, gdzie realizowana jest idea rówieśniczej pomocy studenckiej. Na zlecenie MEN i ORE prowadził szkolenia z zakresu tworzenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, budowania zespołów interdyscyplinarnych oraz profilaktyki i wsparcia ucznia zdolnego.

 

Dr Robert Porzak – psycholog, nauczyciel i badacz. Od 1989 roku prowadził pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa B. Gasia Letnie Obozy Terapeutyczne, Programy Doradztwa Rówieśniczego i Programy Aktywizacji Samorządów Uczniowskich, a także szkolenia i badania w zakresie profilaktyki. Od powstania Fundacji „Masz Szansę” jest jej Sekretarzem. Wykładając na UMCS i UKSW był konsultantem Kancelarii Prezydenta RP w projekcie Uczelni Wolnych od Narkotyków, wspomagał działania MEN, PARPA, ORE i OHP. Obecnie kieruje Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej WSEI w Lublinie, specjalnościami z Psychologii Organizacji i Zarzadzania, Psychologii w Biznesie, naucza psychologii pracy, statystyki, metodologii i psychometrii. Jako trener i coach realizuje liczne badania, szkolenia i konsultacje dla firm i instytucji, pracowników i menadżerów.

 

Dr Grzegorz Kata – psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Absolwent szkoleń z zakresu metod pomiaru i wykonywania badań funkcji percepcyjnych i poznawczych (m.in. EGI EEG, eyetracking, TMS). Współautor testu psychologicznego TUW do badania zdolności dzieci i młodzieży według koncepcji inteligencji wielorakiej Gardnera. Współpracuje w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i wdrożeniowych z zakresu edukacji, wsparcia dzieci i młodzieży, profilaktyki. Łączy pracę naukową z praktyką: prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, rodziców i wychowawców z zakresu edukacji, wychowania i kompetencji wychowawczych. Udziela pomocy psychologicznej młodzieży i rodzinom, prowadzi grupy terapuetyczno-rozwojowe dla uczniów. Autor kilkunastu publikacji naukowych w tym monografii poświęconej wolontariatowi młodzieżowemu.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.