Image

Szkolenia dla szkół (bezpłatne)

Poniżej przedstawiamy wybór szkoleń, które nasz zespół może zaoferować podczas pobytu w Polsce. Jesteśmy elastyczni co do tego, co oferujemy i kiedy. Z radością przyjęlibyśmy możliwość wspólnego prowadzenia sesji z waszymi liderami, edukatorami, studentami, rodzinami i wolontariuszami. Oprócz szkoleń chętnie zorganizujemy ze studentami zajęcia na rzecz integracji i dobrego samopoczucia studentów. W tym celu można wykorzystać działania w ramach programu STRONG (opisane poniżej).

1. Wielopoziomowe wsparcie dla szkół (MTSS) opiekujących się młodzieżą z Ukrainy

Trenerzy zapewnią szkolenia i konsultacje z dyrektorami szkół i liderami w zakresie budowania wielopoziomowego wsparcia szkolnego dla młodzieży uchodźczej. Dyrektorzy szkół i administratorzy omówią strategie na każdym poziomie wsparcia, w tym uniwersalne (Poziom 1) dla wszystkich uczniów, wsparcie zapobiegawcze (Poziom 2) obejmujące strategie wzmacniające odporność psychiczną oraz umiejętność radzenia sobie a także ukierunkowane interwencje (Poziom 3) w przypadku osób których dotknęły stres i trudności związane z doświadczeniem uchodźczym. (Patrz rysunek MTSS poniżej).

Grupa docelowa: Dyrektorzy szkół / liderzy / administratorzy
Czas szkolenia: 1–2 godzin
Image

2. Psychologiczna Pierwsza Pomoc dla Szkół (PFA-S)

PFA-S to model interwencji, który pomaga uczniom, personelowi szkół i rodzinom w bezpośrednim następstwie sytuacji kryzysowej i może być używany przez każdego przeszkolonego członka personelu lub partnera społecznego. Cierpienie związane z traumą może mieć długotrwały wpływ. PFA-S stosuje szybkie interwencje w celu uzyskania trwałych pozytywnych rezultatów. PFA-S ma na celu zmniejszenie początkowego niepokoju spowodowanego sytuacjami kryzysowymi, wskazuje drogę do wyrażania trudnych emocji i pomaga uczniom w opracowywaniu strategii radzenia sobie i konstruktywnych działań w celu radzenia sobie ze strachem i lękiem.

PFA-S pomaga uczniom, pracownikom i rodzinom poprzez:
▪ Nawiązywanie pozytywnego kontaktu z uczniami w sposób nieinwazyjny, cechujący się współczuciem;
▪ Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz zapewnienie komfortu fizycznego i emocjonalnego;
▪ Uspokajanie i pomoc w odnalezieniu się osobom, które są emocjonalnie przytłoczone lub zrozpaczone;
▪ Pomoc w określeniu ich najpilniejszych potrzeb i obaw oraz oferowanie praktycznej pomocy i informacji w celu zaspokojenia tych potrzeb;
▪ Umożliwienie jednostkom odgrywania aktywnej roli w ich powrocie do zdrowia poprzez uznanie ich wysiłków i mocnych stron oraz wspieranie adaptacyjnego radzenia sobie;
oraz,
▪ W stosownych przypadkach, skojarzenie potrzebujących z odpowiednimi zasobami szkolnymi lub społecznymi, takimi jak szkolne usługi doradcze, programy wsparcia rówieśników, zajęcia pozalekcyjne, korepetycje, wsparcie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lokalne systemy rekonwalescencji, usługi zdrowia psychicznego, programy pomocy dla pracowników, usługi sektora publicznego, i inne organizacje humanitarne.

Grupa docelowa: Personel szkół, uczniowie, rodziny
Czas szkolenia: 2 godziny

3. Szkolenie dla zespółów wsparcia zdrowia pyschicznego (HST) (2 opcje)

Szkolenie dla zespołów wsparcie zdrowia psychicznego to szkolenie w zakresie zdrowia behawioralnego ukierunkowane na skutki katastrof, które jest odpowiednie dla każdego, kto chciałby być lepiej poinformowany i przeszkolony w zakresie pomocy swoim rodzinom, przyjaciołom, sąsiadom i społecznościom.

Szkolenie obejmuje:
▪ Częste reakcje dzieci i młodzieży na skutki katastrof
▪ Czynniki istotne dla odbudowy zdrowia psychicznego po katastrofach
▪ Sposoby na zwiększenie odporności psychicznej
▪ Umiejętności komunikacyjne
▪ Jak skutki traumy mogą pojawić się w klasie?
▪ Zrozumienie nagłych przypadków związanych ze zdrowiem psychicznym i problemów spowodowanych nadużywaniem substancji
▪ Kiedy zwrócić się o profesjonalną pomoc
▪ Narzędzia ułatwiające zarządzanie reakcjami na stres na katastrofy
▪ Dbanie o siebie i unikanie zmęczenia współczuciem

Opcja 1: Możliwość szkolenia dla każdego, kto jest rodzicem, opiekunem lub inną osobą dorosłą pomagającą dziecku lub nastolatkowi. Szkolenie to koncentruje się na skutkach katastrof dla dzieci i młodzieży oraz sposobach udzielania im pomocy. Szkolenie trwa pół dnia i obejmuje dostęp do podręcznika HST PARTICIPANT.

Opcja 2: Szkolenie dla specjalistów szkolących. Możliwość szkolenia dla pedagogów, ekspertów zajmujących się zdrowiem psychicznym i podnoszeniem kwalifikacji personelu szkolnego, który jest zaangażowany w pomoc dziecku lub nastolatkowi. Szkolenie to jest przeznaczone dla tych, którzy mają podstawową wiedzę lub szkolenie w zakresie zdrowia psychicznego i koncentruje się na tym, jak przekazać ten materiał innym. Szkolenie dotyczy tego, jak zostać trenerem takiego programu oraz jak dostarczać materiały szkoleniowe i lekcje.
Szkolenie trwa pół dnia i obejmuje dostęp do podręcznika HST TRAINER.

Długość szkolenia: 4 godziny

4. Wsparcie odporności dzieci i młodzieży uchodźców (program STRONG)

STRONG to pomoc psychologiczna, oparta o zasoby szkoły, dla młodzieży uchodźczej i imigrantów (klas szkół podstawowych i średnich), aby wesprzeć ich przejście do nowej szkoły i społeczności. STRONG jest przeznaczony dla uczniów którzy doświadczyli stresu lub trudności w funkcjonowaniu w domu, szkole lub w ich społeczności, często związanych z przeciwnościami losu i traumą związaną z migracją i osiedleniem się w nowym miejscu. STRONG jest dostarczany przez szkolnych klinicystów zdrowia psychicznego i składa się z 10 sesji grupowych, jednej sesji indywidualnej dla uczniów oraz sesji edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców. Dostępne są wersje dla uczniów szkół podstawowych, klas 1-5, oraz uczniów szkół podstawowych klas 6-8 i klas szkół średnich.

Kluczowe elementy programu STRONG:
● Umiejętności budowania odporności psychicznej
● Zrozumienie i normalizacja cierpienia psychicznego
● Umiejętności interwencji poznawczo-behawioralnej
○ Relaks
○ Poznawcze radzenie sobie
○ Narażenie
○ Ustalanie celów
○ Rozwiązywanie problemów
● Narracja podróży
● Wsparcie rówieśników, rodziców i nauczycieli
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o STRONG, odwiedź strony US STRONG i Canadian STRONG.

Grupa docelowa: Specjaliści ds zdrowia psychicznego
Długość szkolenia: 8-12 godzin
Image
Dr Sharon Hoover jest licencjonowaną psycholożką i profesorem Wydziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Maryland oraz jednym z Dyrektorów Narodowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci w Wieku Szkolnym (NCSMH). Obecnie kieruje działaniami NCSMH na rzecz wspierania poszczególnych amerykańskich stanów, okręgów i szkół w przyjmowaniu amerykańskich krajowych standardów jakości kompleksowych systemów zdrowia psychicznego w szkołach (www.theSHAPEsystem.com). Dr Hoover pełni również funkcję dyrektor Centrum Szkół Sprzyjających Zdrowiu Psychicznemu Dzieci i Młodzieży NCTSN (CS3), skupiającego się na budowaniu zapobiegających traumom, kompleksowych szkolnych systemów zdrowia psychicznego, które zajmują się czynnikami społecznymi i  niesprawiedliwością oraz angażują i wspierają zmarginalizowane populacje, w tym młodzież o innym kolorze skóry i młodych uchodźców i imigrantów. Dr Hoover kierowała wieloma grantami federalnymi i stanowymi, lub była ich współwykonawczynią, anagażowała się w badania na temat wdrażania wysokiej jakości usług świadczonych dla dobra zdrowia psychicznego dzieci. Tworzenie szkół bezpiecznych dla zdrowia psychicznego dzieci, wspierających zdrowie dzieci i zapobiegających traumom było głównym było głównym celem wykształcenia, badań i pracy klinicznej dr Hoover. Szkoliła szkolny i środowiskowy personel zdrowia behawioralnego oraz edukatorów w okręgach w całych Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach. W tym konsultacje na temat budowania bezpiecznych i wspierających szkolnych systemów zdrowia psychicznego w Kanadzie, Chinach, Irlandii Północnej, Korei Południowej, Ukrainie i Nowej Zelandii. Jako doradczyni Światowej Organizacji Zdrowia dr Hoover oferowała konsultacje i pomoc techniczną w zakresie kompleksowego zdrowia psychicznego w szkołach w kilku krajach, w tym opracowywała i wdrażała program nauczania zdrowia psychicznego dla uczniów na całym Bliskim Wschodzie oraz opracowywała i oceniała programy interwencyjne wspierające młodzież imigrantów i uchodźców w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
Image
Jeff Bostic, EdD (doktor pedagogiki), MD (doktor medycyny), jest profesorem na Wydziale Psychiatrii w MedStar Georgetown University Medical School w Waszyngtonie i dyrektorem Centre for Well-Being in School Environments (WISE). Jest psychiatrą dzieci i młodzieży oraz dyrektorem Szkoły Psychiatrii w Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School. Jako wykładowca kontraktowy, nadzoruje tam personel psychiatrii dziecięcej pracujący w szkołach. Dr Bostic uzyskał stopień magistra i doktora w zakresie programów nauczania i rozwoju, następnie ukończył studia medyczne i nadal stosuje zasady psychiatrii dziecięcej w środowisku edukacyjnym. Pracował w ponad 100 okręgach szkolnych na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych, a w ostatnich latach udzielał konsultacji na temat praktyk stosowanych w szkołach w Korei Południowej, Chile, Ukrainie i Chinach. Jego praca skupiała się na poprawie zdrowia psychicznego dzieci w środowisku szkolnym, zwłaszcza w populacjach wrażliwych. Stworzył program zdrowia psychicznego dla kadry edukacyjnej, aby pielęgnować odporność młodzieży dotkniętej przeciwnościami losu. Specjalnie opracował program nauczania zdrowia psychicznego dla nauczycieli, aby poprawiać stan psychiczny dzieci, wspierać w rozwiązywaniu konfliktów, integrację społeczną i umiejętności społeczne oraz umiejętności funkcjonowania wykonawczego, który został zaadaptowany przez Światową Organizację Zdrowia do potrzeb 17 krajów Bliskiego Wschodu. Dr Bostic prowadził działania mające na celu promowanie dobrej kondycji psychicznej samych nauczycieli, w tym opracowanie bezpłatnego kursu online dla nauczycieli, TeacherWISE. Szczególnie interesują go programy mające na celu pomoc personelowi szkół by był przygotowany przyjmować dzieci dotknięte traumą lub innymi trudnościami oraz wspieranie tych dzieci i rodzin w radzeniu sobie z traumą i w powrocie do zdrowia psychicznego w nowym środowisku.
Image
Dr. Eric Bruns jest psychologiem klinicznym i profesorem psychiatrii i nauk behawioralnych na University of Washington School of Medicine. Badania dr Brunsa koncentrują się na publicznych systemach opieki nad dziećmi oraz na tym, jak zmaksymalizować ich pozytywny wpływ na młodzież z potrzebami behawioralnymi na ich rodziny W tym celu dr Bruns koncentruje się przede wszystkim na dwóch obszarach zdrowia publicznego. Pierwszym z nich są modele koordynacji intensywnej opieki dla młodzieży z poważnymi problemami emocjonalnymi i behawioralnymi. W tym obszarze dr Bruns kieruje, we współpracy z innymi psychologami, National Wraparound Initiative (www.nwi.pdx.edu) i National Wraparound Implementation Center (www.nwic.org) oraz kieruje zespołem UW Wraparound Evaluation and Research (www.wrapinfo.org). W tej dziedzinie dr Bruns kierował wieloma finansowanymi przez amerykańskie władze federalne (NIMH, SAMHSA, CMS) projektami badawczymi i interwencyjnymi, których celem było zdefiniowanie i ocena wpływu modeli koordynacji intensywnej opieki medycznej. Drugi obszar to szkolna opieka psychiatryczna. W tym obszarze dr Bruns jest zastępcą dyrektora Centrum UW SMART, gdzie kieruje Centrum Pomocy Technicznej i finansowanym przez amerykański Instytut Nauk o Edukacji (IES) Programem Szkoleń Postdoktoranckich w zakresie Badań. Pełnił funkcję kierownika i współkierownika (PI, CoI) sześciu projektów badawczych finansowanych przez IES dotyczących takich tematów, jak opracowywanie i testowanie skuteczności oceny, zaangażowania, selekcji i strategii krótkiej interwencji dla szkolnych klinicystów i doradców, intensywne Modele interwencji poziomu 3 dla uczniów szkół średnich z SEBC oraz metody rozwiązywania problemów rasowych w dyscyplinie szkolnej.
Image
Robin Smith, MA, uzyskała tytuł magistra psychologii stosowanej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Waszyngtońskim i jest licencjonowaną doradczynią ds. zdrowia psychicznego (LMHCA). Smith leczy zaburzenia kognitywno-behawioralne (CBT), zaburzenia lękowych, zaburzenia odżywiania i dialektycznej terapii behawioralnej w przypadku zaburzeń nastroju w ramach programu Cadence Child & Adolescent Therapy. Jako wolontariuszka amerykańskiego Departamentu Zdrowia w Waszyngtonie pracująca w zespole reagowania na kryzysy związane ze zdrowiem psychicznym w tym ten spowodowany COVID-19, Smith zajmuje się leczeniem traumy młodzieży dotkniętej pandemią. Smith propaguje wiedzę o zdrowiu psychicznym poprzez organizację warsztatów dla młodzieży zarówno w USA, jak i za granicą. Wcześniej pracowała jako rekruterka dla Future Leaders Exchange Program (FLEX) i nadal współpracuje z American Councils i absolwentami FLEX, oferując szkolenia Health Support Team, ostatnio w Mołdawii i Kirgistanie. Smith zna hiszpański i rosyjski.
SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.